przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie wniosku pisemnego lub ustnego złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę przez pacjenta upoważnioną. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej szpitala w zakładce „ DLA PACJENTA” – „UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Pacjent ma prawo upoważnić do odbioru dokumentacji inną osobę, upoważnienie winno wynikać z dokumentacji medycznej pacjenta lub może być odrębnym oświadczeniem pacjenta, w takim przypadku do wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej należy załączyć stosowne upoważnienie, dostępne na stronie internetowej szpitala  w zakładce „ DLA PACJENTA” – „UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – Upoważnienie pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.”

Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. (w przypadku sporu pomiędzy osobami bliskimi w powyższym zakresie o udostępnieniu dokumentacji orzeka sąd rodzinny na wniosek zainteresowanych). Osoby bliskie zobowiązane są do złożenia oświadczenia dostępnego na stronie internetowej szpitala w zakładce „ DLA PACJENTA” – „UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – Oświadczenie dotyczące osób bliskich, Oświadczenie osoby bliskiej.”

W przypadku pacjentów, którzy z uwagi na stan zdrowia przy przyjęciu do Szpitala nie byli w stanie upoważnić nikogo do dostępu do dokumentacji medycznej, dopuszcza się udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym do tego przez pacjenta w innym  podmiocie leczniczym, jeżeli przedłożą poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ten podmiot kopię dokumentu, z którego wynika upoważnienie pacjenta dla tej osoby do dostępu  do dokumentacji medycznej.

Prawo do wglądu w dostępu do dokumentacji medyczną ma również pacjent przebywający w Szpitalu w trakcie procesu leczenia, jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona osoba.

Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) pacjent może także pobrać za pośrednictwem  Internetowego Konta Pacjenta (IKP), dostępnego pod adresem:  https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta - logując się  do swojego IKP przez stronę Szpitala w zakładce – „E-rejestracja”. System IKP umożliwia podgląd historii leczenia, w tym zdarzeń medycznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące Internetowego Konta Pacjenta dostępne są na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi
Elektroniczna dokumentacja Medyczna w Internetowym Koncie Pacjenta jest dostępna w zakładce „Historia leczenia → Zdarzenia medyczne → Dokumentacja medyczna” .

 

Pacjent będzie miał możliwość pobrania następujących rodzajów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej  (EDM) szpitala:


1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala
2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego
3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego
4) wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
5) opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4 (dot. badań diagnostycznych obrazowych).

UWAGA: W związku z trwającym cały czas procesem wdrażania EDM w naszym szpitalu nie wszystkie dokumenty mogą być od razu widoczne. W razie problemów z widocznością dokumentacji medycznej z poziomu IKP uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Informatyki pod adresem pomoc-ikp@uck.katowice.pl lub z pomocą udostępnioną przez IKP pod adresem ikp-pomoc@cez.gov.pl. Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590

Z poziomu IKP możecie także Państwo udostępnić  swoje dane medyczne placówce medycznej lub osobie bliskiej , takie upoważnienie dla lekarza lub placówki ułatwi pobieranie dokumentacji z innych placówek, w których się Państwo leczyli.

 

Dokumentację medyczną można odebrać osobiście. Może być ona również wysłana do Państwa w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną po uprzednim kontakcie telefonicznym w godzinach  od 7.25 - 14.00 ( pn-pt)

 

 

 

 

W związku z upływem okresu 20 lat przechowywania w Archiwum  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lokalizacja: ul. Ceglana 35, ul. Medyków 14, indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów tj. historia zdrowia i choroby - poradnia oraz historia choroby - szpital z roku 2002, dokumentacja ta będzie podlegała zniszczeniu.

Zgodnie z art. 29 ust.2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 (Dz.U z 2020 r. poz. 849 z późn.zm.) ,,dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Wnioski w/w uprawnionych osób, zainteresowanych otrzymaniem oryginałów dokumentacji medycznej, winny być składane w tutejszym Szpitalu w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 31 lipca 2024. Wnioski złożone po tym terminie nie będą realizowane.

 

 

 

 

 

 

W sprawach dotyczących dokumentacji medycznej:

Lokalizacja Ceglana
tel. 32 3581 228
e-mail: poczta@uck.katowice.pl

Lokalizacja Medyków
tel. 32 789 4032
e-mail: dokumentacja@uck.katowice.pl