przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Prawa pacjenta


PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

(wyciąg opracowany na podstawie Regulaminu Organizacyjnego UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM)


Pacjent ma prawo do:
1)    świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
2)    informacji o swoim stanie zdrowia,
3)    zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu,
4)    zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,
5)    wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia,
6)    do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych,
7)    dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
8)    leczenia bólu,
9)    zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
10)  poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym:
a)    pacjent podmiotu leczniczego udzielającego stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami,
b)    prawo do odmowy kontaktu z osobami, o których mowa w ppkt a),
c)    prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w tym opieki sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu, pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
d)    Szpital może obciążyć pacjenta kosztami realizacji praw o których mowa w pkt. 10 ppkt a) i c), jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez Szpital, za wyjątkiem realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
11)    pacjent hospitalizowany ma prawo do opieki duszpasterskiej – koszty realizacji tego prawa ponosi Szpital, chyba że przepisy stanowią inaczej,
12)    pacjent hospitalizowany ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Pacjent przebywający w Szpitalu powinien w szczególności:
1)    przestrzegać higieny osobistej oraz utrzymywać właściwy stan sanitarny swojego otoczenia,
2)    nie zakłócać spokoju innym chorym,
3)    stosować się do ustalonego porządku pracy w oddziale, poradniach, pracowniach diagnostycznych i izbie przyjęć,
4)    stosować się do zaleceń personelu medycznego i współpracować z personelem medycznym w wykonywaniu czynności zmierzających do poprawy stanu zdrowia,
5)    zaniechać przyjmowania jakichkolwiek leków bez wiedzy i zgody lekarza prowadzącego,
6)    będąc na diecie uzyskać zgodę lekarza prowadzącego na spożycie żywności i napojów zakupionych dodatkowo lub przyniesionych przez rodzinę/odwiedzających,
7)    nie wnosić na teren Szpitala ani nie spożywać na jego terenie napojów alkoholowych i środków odurzających,
8)    uzyskać zgodę personelu medycznego na podłączanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych,
9)    szanować własność Szpitala.

 

Szczegółowe prawa pacjenta określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Dyrekcja Szpitala informuje o możliwości składania skarg i wniosków. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, w tym za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie. Wszystkie skargi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital.

Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w Sekretariatach Dyrektora Szpitala (e-mail sekretariat@uck.katowice.pl)
1)    w lokalizacji Katowice, ul. Ceglana 35 (tel. 32 358 14 60)           
•    w przypadku pisemnych skarg i wniosków - w godzinach od 7.25 do 15.00;
•    w przypadku ustnych skarg i wniosków - w godzinach od 8.00 do 14.00.

2)    w lokalizacji Katowice, ul. Medyków 14 (tel. 32 789 40 12)
•    w przypadku pisemnych skarg i wniosków - w godzinach od 7.00 do 14.35;
•    w przypadku ustnych skarg i wniosków - w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ponadto, Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują bezpośrednio:

1.    Zastępca Dyrektora ds. Medycznych:
•    w lokalizacji Ceglana 35         wtorek     godz. 13.15 – 14.15
•    w lokalizacji Medyków 14         środa       godz. 8.00 – 9.00
2.    Naczelna Pielęgniarka:
•    w lokalizacji Medyków 14         czwartek  godz. 10.00 – 11.00
•    w lokalizacji Ceglana 35         piątek       godz. 10:00 – 11:00
    

Pacjenci, których prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla nich zadowalający, mają możliwość odwołania się również do innych, wymienionych poniżej organów i instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Kancelaria: tel. (22) 532 82 50,  fax.: 22 506 50 64 e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
bezpłatna infolinia: 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
bezpłatna infolinia: 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych), fax 32 735 15 71
Dział Skarg i Wniosków tel. 32 735 05 45, e-mail: kancelaria@nfz-katowice.pl

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

ul. Francuska 16, 40-027 Katowice, e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy

ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, e-mail: oroz@izba-lekarska.org.pl

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
infolinia: 606 950 000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl