przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt:

Sekretariat

32 789 42 01

Pielęgniarka Oddziałowa

32 789 42 22

HISTORIA ODDZIAŁU

Początki Katedry i Kliniki sięgają 1974 roku, kiedy to utworzono Międzyinstytutowy Zakład Anestezjologii i Reanimacji Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach. Decyzją Senatu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 10 listopada 1981 roku jednostkę przekształcono w Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej, która wówczas łączyła wszystkich anestezjologów prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną oraz leczniczo-usługową w wielu szpitalach klinicznych, wojewódzkich i miejskich całego województwa. Pierwszym kierownikiem Jednostki była prof. dr hab. n. med. Anna Dyaczyńska–Herman, nestorka i twórczyni śląskiej szkoły anestezjologii, nauczycielka i wychowawczyni kilku pokoleń lekarzy. Jej następczyniami były: prof. dr hab. n. med. Ewa Karpel (w latach 2003 – 2011) oraz dr n. med. Izabela Duda, która pełniła obowiązki Kierownika Katedry i Kliniki w latach 2011 – 2016. Od 01.10.2016 do 30.09.2022 roku Kierownikiem Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii był prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych. Obecnie funkcję tą pełni dr hab. n. med. Izabela Duda. 
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Kadrę medyczną Oddziału UCK stanowi: kierująca Oddziałem dr hab. n. med. Izabela Duda, 13 starszych asystentów, w tym 4 ze stopniem doktora, 25 młodszych asystentów-rezydentów, a także 59 pielęgniarek. W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM zatrudnionych jest 7 pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych oraz czterech doktorantów. Każdego roku w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym wykonywanych jest ponad 11000 znieczuleń, w tym ponad 7000 znieczuleń ogólnych oraz 4000 regionalnych. Codziennie, na 20 stanowiskach pracy znieczulani są pacjenci zakwalifikowani do mniej lub bardziej złożonych zabiegów operacyjnych i procedur diagnostyczno-terapeutycznych.
 
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności anestezjologii i intensywnej terapii, w szczególności:

 1. intensywna diagnostyka i terapia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w oddziale łóżkowym, zgodnie z wytycznymi kwalifikacji przyjęć Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 2. znieczulenie ogólne i/lub przewodowe do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych,
 3. prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizującego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia,
 4. współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków.

 
Na oddziale leczeni są chorzy krytyczni, niewydolni wielonarządowo, po urazach, w sepsie, we wstrząsie. Przy pomocy najnowszego sprzętu, regularnie podnosząc kwalifikacje zawodowe, możliwe jest stosowanie u pacjentów m.in.:

 1. wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej,
 2. zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego i wdrażania adekwatnej terapii niewydolności układu krążenia,
 3. ciągłej żylno-żylnej terapii nerkozastępczej,
 4. plazmaferezy,
 5. dializy wątrobowej.

Wykonywane są zabiegi implantacji czasowej elektrody endokawitarnej i tracheostomii przezskórnej.
 
Stały dyżur wykwalifikowanych anestezjologów zapewnia bezpieczeństwo wszystkim chorym hospitalizowanym w Szpitalu. Anestezjolodzy czynnie uczestniczą w działalności leczniczej wszystkich klinik poprzez doraźne interwencje obejmujące m. in.:

 1. zabezpieczenie dostępów do układu żylnego obwodowego i centralnego,
 2. ocenę, monitorowanie i wspomaganie czynności układu oddechowego z zabezpieczeniem drożności górnych dróg oddechowych,
 3. diagnostykę i leczenie wstrząsu, także w przebiegu niewydolności krążenia,
 4. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia.

Na prośbę lekarzy z całego Ośrodka Oddział wykonuje konsultacje, w trakcie których, w ramach wielospecjalistycznego konsylium wybierana jest najbardziej optymalna strategia diagnostyczna i terapeutyczna. Dotyczy to także pacjentów kierowanych do leczenia onkologicznego.
 
DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

W ramach działalności uniwersyteckiej prowadzone są zajęcia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy z elementami pielęgniarstwa (I rok), anestezjologii i intensywnej terapii (V rok) oraz wybranej specjalności (VI rok) dla studentów medycyny, także dla studentów anglojęzycznych. Kształceni są także studenci w ramach ciekawych i cieszących się niesłabnącą popularnością zajęć fakultatywnych. Przy Katedrze działają aktywnie trzy Studenckie Koła Naukowe, corocznie zrzeszające ponad 100 studentów i lekarzy stażystów, corocznie sięgających po laury na wielu konferencjach naukowych.
Klinika dysponuje 35 miejscami specjalizacyjnymi, szkoląc lekarzy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Dla osób odbywających szkolenie w innych szpitalach prowadzimy staże kierunkowe z zakresu:

 1. anestezjologii w położnictwie,
 2. neuroanestezji
 3. staże kliniczne z intensywnej terapii.

Tutaj również lekarze innych specjalności odbywają niezbędne szkolenia z zakresu intensywnej terapii i intensywnej opieki medycznej. W ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w Katedrze odbywają się kursy i staże specjalizacyjne:

 1. wprowadzające do specjalizacji w anestezjologii i intensywnej terapii,
 2. podsumowujące postępy w intensywnej terapii,
 3. z zakresu toksykologii.

Działalność naukowa obejmuje publikacje w krajowych i zagranicznych czasopismach, także we współpracy z pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych. Także studenci prezentują swe osiągnięcia naukowe na krajowych i międzynarodowych konferencjach dla młodych lekarzy, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Od wielu lat oddział jest organizatorem lub współorganizatorem licznych sympozjów i konferencji. Aktualny dorobek Katedry stanowi prawie 700 prac naukowych o łącznym wymiarze 350 punktów Impact Factor oraz prawie 10000 punktów MEiN.
Więcej informacji: http://anestezjologia.katowice.sum.edu.pl/

Nasza Kadra

Dr hab. n. med. Izabela Duda

p. o. Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dr hab. n. med. Piotr Czempik

Zastępca Lekarza Kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lic. piel. Izabela Miler

p. o. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii